Stichting The Movement Culture

OVER ONS

The Movement Culture is een laagdrempelige, multidisciplinaire culturele broedplaats in Roermond, waar makers, publiek en podia samenkomen. De term broedplaats is een breed begrip. Voor onze stichting is het een plek waar makers hun creatieve ideeën kunnen verwezenlijken en hun talent verder kunnen ontwikkelen. Ze kunnen hier bijvoorbeeld broeden op een theatershow, een nieuwe dansvoorstelling, of een rap-album schrijven en produceren. Ook zorgt een broedplaats voor meer diversiteit in de bestaande kunstvormen, zoals beeldende kunst, muziek en theater, en in nog meer diversiteit t.a.v. publiek.

ONZE MISSIE

Het is onze missie om een laagdrempelige broedplaats in Roermond te zijn voor jonge creatieve makers in alle culturele disciplines, met een bovenregionale uitwerking. Zowel makers als bezoekers voelen zich gewaardeerd en thuis in the Movement en we bieden alle faciliteiten om creatieve projecten te realiseren. 

ONZE VISIE

Wij zijn dé bruisende beweging in de provincie Limburg waar talentvolle makers verbinden en een community vormen. Vanuit onze broedplaats worden inspirerende creatieve projecten en culturele samenwerkingen tot leven geroepen. The Movement Culture organiseert hier verrassende en vernieuwende evenementen, die makers en bezoekers aan elkaar verbinden. 

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

• Als broedplaats faciliteren wij communities voor creatieve makers in diverse kunstdisciplines zodat zij hun talent en professionaliteit verder kunnen ontwikkelen.

• Het organiseren van culturele evenementen zodat we makers een podium bieden en bezoekers een divers cultuuraanbod kunnen bieden.

• Een veilige plek zijn voor jongeren die affiniteit hebben met cultuur en samen willen komen met anderen om bezig te zijn met diverse cultuurdisciplines

DE 3 CODES

De 3 culturele codes Governance, Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie zijn bedoeld voor een gezonde en veerkrachtige cultuursector. Elk van deze codes heeft een eigen focus: de Governance Code Cultuur richt zich op fatsoenlijk bestuur en toezicht, de Fair Practice Code op een stevigere arbeidsmarktpositie van mensen werkzaam in de sector en de Code Diversiteit & Inclusie op een structurele verankering van diversiteit en inclusie binnen de organisatie. Hieronder leggen wij uit hoe The Movement Culture de codes toepast binnen onze stichting.

GOVERNANCE CODE CULTUUR

PRINCIPE 1

De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.

ANBI Stichting The Movement Culture is in 2023 opgericht als dienstverlenende stichting binnen de uitvoerende kunst. We hebben gekozen voor een bestuursmodel met een projectleider in de uitvoering. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris die minimaal zes keer per jaar samenkomen.

In het bestuursmodel is het bestuur verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding, vaststelling als de uitvoering van het beleid. In onze organisatie mandateert het bestuur de uitvoerende taken aan de projectleider, Ron Claessens. Hij is ruim 10 jaar eigenaar van videoproductiebedrijf Studio WitZwart in Roermond en heeft veel ervaring opgedaan met creatieve producties voor bedrijven, makers, overheden en culturele organisaties. Sinds 2021 is hij actief binnen The Movement om evenementen te organiseren en de organisatie verder te laten groeien. Als projectleider voert hij de dagelijkse leiding van de stichting.

Het bestuur bestaat uit voorzitter Mathijs Leenders (adjunct directeur Theaterhotel de Oranjerie), secretaris Kenji Hendriks (Red Bull BC One breakdancer en docent) en penningmeester Annick Ploeg (administratief / sales medewerker)  

Deze projectleider is benoemd door het bestuur en is middels een zzp-constructie werkzaam voor de organisatie. De taken en verantwoordlijkheden van het bestuur liggen vast in een bestuursreglement. Het bestuur is in alle opzichten eindverantwoordelijk voor het behalen van doelen, het te voeren beleid en de uitvoering. In stichting the Movement Culture zal het bestuur dan ook vooral controleren en indien nodig bijsturen op de uitvoering door de projectleider. Het bestuur komt vier tot zes keer per jaar bij elkaar met de projectleider om het uitgevoerde beleid te bespreken. 

Het bestuur en de projectleider zetten zich gezamenlijk in om op duurzame en verantwoorde wijze de artistieke activiteiten te realiseren. Dit wordt ook overgedragen op de vrijwilligers en overige belanghebbenden bij de organisatie. Er is een open en integere cultuur binnen de stichting, waarin de participanten zich veilig voelen.

Er wordt samengewerkt met vele partners uit verschillende domeinen. Hier zijn bestuur en projectleider zich van bewust. De maatschappelijke doelstellingen blijven centraal staan.

PRINCIPE 2

De organisatie past de principes van de governance code cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan.

Door middel van het bestuursreglement worden de aanbevelingen uit de Code toegepast op de organisatie. Het bestuur is hiervoor verantwoordelijk en houdt toezicht op het naleven van de code. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd. In het jaarverslag zijn de rechtsvorm en het besturingsmodel van de organisatie vermeld.

Het jaarverslag wordt openbaar op de website geplaatst en omvat onder andere de wijze waarop de organisatie de principes en aanbevelingen van de Code heeft toegepast.

  • de wijze waarop de organisatie overleg heeft gevoerd met de interne en externe belanghebbenden;
  • het functioneren van het bestuur en de wijze waarop is omgegaan met dilemma’s en situaties van belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang;
  • de toepassing van het beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne controle;
  • het beloningsbeleid, de beloning, contractduur en (neven)functies van de projectleider;
  • de honorering en/of vergoedingsregels en (neven)functies

PRINCIPE 3

Bestuursleden en projectleider zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

Er is een open cultuur in stichting The Movement Culture. Er zijn geen zakelijke of artistieke belangen of relaties tussen het bestuur en de organisatie. Ook zorgen bestuurders ervoor dat zij geen nieuwe nevenfuncties accepteren die kunnen leiden tot belangenverstrengeling. Dit geldt tevens voor de projectleider. Een voormalig projectleider kan gedurende een periode van vier jaar geen bestuurslid van de organisatie zijn.

Als er sprake is van geconstateerde ongewenste belangenverstrengeling zorgt het betrokken bestuurslid of de projectleider ervoor dat deze belangenverstrengeling zich niet voordoet of zo snel mogelijk wordt opgeheven. Het bestuur ziet hierop toe en neemt maatregelen wanneer het betrokken bestuurslid of projectleider hierin nalatig is.

Als er sprake is van tegenstrijdige belangen neemt het betrokken bestuurslid of de projectleider niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging, besluitvorming en uitvoering van deze zaken.

Besluiten tot het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuursleden of projectleider (kunnen) spelen, behoeven vooraf goedkeuring van het bestuur. Het bestuur legt deze besluiten schriftelijk en met een motivering vast en rapporteert hierover in het jaarverslag

PRINCIPE 5

Bestuursleden en projectleider zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

Door het bestuur zijn stichting als rechtsvorm en het bestuursmodel vastgesteld. De begroting en organisatiestructuur zijn in dit bedrijfsplan ook omschreven en komen ook naar voren in het jaarverslag van de stichting.

In het bestuursreglement is duidelijk omschreven welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden het bestuur en de projectleider hebben.

De projectleider legt verantwoording af aan het bestuur en voorziet hen van alle informatie om goed te kunnen functioneren als bestuur. Deze informatievoorziening vindt vier tot zes keer per jaar plaats. De informatievoorziening vindt plaats aan de hand van de gestelde doelen in het projectplan van de stichting en het jaarverslag. Het bestuur kan ook informatie vragen aan overige functionarissen zoals de marketeer van de organisatie en aan de externe boekhouder.

Bestuur en projectleider zorgen dat zij vanuit het belang van de organisatie conflicten met

de projectleider of binnen het bestuur onderling actief beheersen en zo snel mogelijk oplossen. Eventuele arbeidsconflicten worden door het bestuur opgelost.

PRINCIPE 5

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie. De projectleider geeft namens het bestuur uitvoering aan de dagelijkse leiding.

Bestuur en projectleider handelen bij de vervulling van hun taak steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie. Bestuur en projectleider wegen daarbij de artistieke en zakelijke belangen van de organisatie en die van de interne en externe belanghebbenden op zorgvuldige en evenwichtige wijze af.

Bestuur en projectleider zorgen ervoor dat de artistieke integriteit en onafhankelijkheid die voor een culturele organisatie wezenlijk zijn, worden gewaarborgd. Bestuur en projectleider doen dit zowel intern als in de verhouding met subsidiënten, sponsoren, private en overige financiers. Bestuursleden zorgen dat zij goed toegerust zijn voor een adequate vervulling van hun functie en blijven daartoe steeds aan hun eigen ontwikkeling werken.

Ondanks de mandatering aan de projectleider heeft het bestuur als taak wel nadrukkelijk aandacht te besteden aan de strategie, identiteit en continuïteit van de organisatie. Daarnaast is men verantwoordelijk voor naleving van wet- en regelgeving, de bedrijfsvoering, risicobeheer en het zakelijk beleid.

Het bestuur huurt de externe boekhouder in. De externe boekhouder brengt ten minste eenmaal per jaar in de bestuursvergadering verslag uit van zijn bevindingen. Een externe accountant controleert het jaarverslag van de boekhouder, deze account staat onafhankelijk van de boekhouder. De projectleider rapporteert jaarlijks aan het bestuur over de relatie met de externe boekhouder en eventuele ontwikkelingen daarin.

Bij de benoeming van een projectleider toetst het bestuur diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie. Het bestuur bespreekt zijn functioneren ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de projectleider. Het bestuur rapporteert hierover in het jaarverslag. Het bestuur bespreekt ten minste eenmaal per jaar met de projectleider over zijn functioneren en de onderlinge samenwerking.

De voorzitter heeft bijzondere taken: hij of zij bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen en zorgt voor een zorgvuldige besluitvorming binnen het bestuur. De voorzitter bewaakt het goed functioneren van het bestuur, collectief en individueel. De voorzitter is eerstverantwoordelijke voor de evaluatie van het bestuur. De organisatie zorgt voor een goede ondersteuning van de voorzitter.

In situaties waarbij sprake is van (mogelijke) belangenverstrengeling, tegenstrijdig belang, onderlinge conflicten of calamiteiten bevordert de voorzitter een zorgvuldige behandeling en besluitvorming door het bestuur. Hij of zij is in zulke situaties het eerste aanspreekpunt voor het de organisatie, de projectleider, het bestuur en externe belanghebbenden.

PRINCIPE 6

Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie

Het bestuur van de stichting handelt als goed werkgever. Het schept de randvoorwaarden voor een goede en veilige werkomgeving, betrekt hierbij de interne belanghebbenden en stelt een interne gedrags- of integriteitscode op. De Code Culturele Diversiteit en de Fair Practice Code zijn hierbij toegepast.

Het bestuur maakt het mogelijk dat freelance medewerkers vermoedens van misstanden en onregelmatigheden zonder risico voor hun positie kunnen melden bij een vertrouwenspersoon of bij de voorzitter van het bestuur als deze onregelmatigheden het bestuur zelf betreffen.

Het beloningsbeleid voor de freelance medewerkers van de organisatie past bij de aard, omvang en maatschappelijke doelstelling van de organisatie en stemt overeen met wettelijke voorschriften en (waar van toepassing) subsidievoorwaarden.

PRINCIPE 7

Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur waarborgt de onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in zijn samenstelling. De aandacht gaat onder meer uit naar kennis van het culturele veld, ondernemerschap en naar diversiteit in leeftijd, geslacht, etnische en maatschappelijke achtergrond.

De organisatie maakt vacatures in het bestuur openbaar en werft nieuwe bestuursleden op basis van profielschetsen en via een transparante procedure. Periodiek herijkt het bestuur de profielschetsen op basis van externe omstandigheden en aan de hand van de actuele strategische koers van de organisatie.

Elk bestuurslid moet het algemeen, artistiek en zakelijk beleid van de organisatie op hoofdlijnen kunnen beoordelen. Daarnaast draagt elk bestuurslid met eigen specifieke deskundigheid bij aan de kennis en expertise waarover het bestuur overeenkomstig zijn profielschets moet beschikken.

De maximale zittingstermijn voor bestuursleden bedraagt tweemaal een periode van ten hoogste vier jaar. De organisatie legt dat statutair vast. Herbenoeming van een bestuurslid vindt plaats via een zorgvuldige procedure. Een evenwichtige samenstelling van het bestuur, de actuele profielschets en een evaluatie van het functioneren van het betrokken bestuurslid vormen hiervoor de basis. Er geldt een zodanig rooster van aftreden dat niet te veel leden tegelijkertijd aftreden zonder herbenoembaar te zijn. Het rooster van aftreden is openbaar en wordt op de website van de organisatie geplaatst.

Nieuwe bestuursleden krijgen na hun benoeming een introductieprogramma aangeboden. Het programma gaat in op verschillende aspecten die voor hun functioneren als bestuurslid relevant zijn.

FAIR PRACTICE CODE

SOLIDARITEIT

Tegenover werk voor de stichting staat een eerlijke vergoeding. Hierbij worden cao’s en honorariumrichtlijnen zoveel mogelijk aangehouden. Betaling van (freelance) medewerkers geschiedt indien er geen cao is, redelijk en eerlijk. Afspraken over honoraria en vergoedingen kunnen in elke discipline worden ontwikkeld, voor zover nog niet aanwezig.

TRANSPARANTIE

De bedrijfsvoering van de stichting is zo transparant mogelijk. Gegevens over bedrijfsvoering worden op de website gedeeld en publiek toegankelijk gemaakt in het jaarverslag, hetgeen leidt tot inzichtelijkheid in elkaars situatie.

DUURZAAMHEID

Er wordt geproduceerd met het oog op de kwaliteit en de lange termijn. Dat betekent dat er wordt geïnvesteerd in het potentieel en de ontwikkeling van betrokken medewerkers en vrijwilligers en dat:

  • Scholing en ruimte tot ontwikkeling worden geboden waar mogelijk.
  • Evaluatie onderdeel is van een samenwerking.
  • Bestuur en projectleider gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen om mentale en fysieke overbelasting te voorkomen.

Dat betekent dat er constructief om wordt gegaan met al het materiële en immateriële kapitaal in de stichting

DIVERSITEIT

De stichting draagt zorg voor meer inclusiviteit in de sector. Het gaat hierbij niet alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en sociaaleconomische achtergrond. Het bestuur en de projectleider dragen gezamenlijk zorg voor het implementeren van de Code Culturele Diversiteit, door deze in de eigen organisatie en het veld uit te voeren en elkaar erop aan te spreken.

Men draagt gezamenlijk zorg voor brede representatie in publiek, programma en personeel en in vertegenwoordigende organen of beleidsvormende processen. Waar nodig worden de structuur van de eigen organisatie en de arbeidsvoorwaarden daarop aangepast.

VERTROUWEN

Er is ruimte voor maatwerk, bijvoorbeeld op het gebied van gestelde subsidie- eisen en bedrijfsdoelen. Er is balans tussen transparantie/bureaucratie enerzijds en het belang van de individuele instelling anderzijds. Kwaliteit wordt als uitgangspunt genomen. We gaan op zorgvuldige wijze om met representatie en vermelding, door toe te zien op eigenaarschap, bronvermelding en rechtenafdracht.

Partijen trachten in onderling overleg tot een oplossing voor een eventueel geschil te komen. De geschillencommissie auteurscontractenrecht zal voor geschillen inzake de exploitatieovereenkomst met mediation en bindend advies daarbij behulpzaam zijn.

CODE DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Stichting The Movement Culture draagt zorg voor meer inclusiviteit in de sector. Het gaat hierbij niet alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en sociaaleconomische achtergrond. Wij streven ernaar op voor iedereen een toegankelijke plek te zijn. Dit komt verder naar voren door het toepassen van de 4 p’s: Programma, Publiek, Personeel, Partners.

PROGRAMMA

Wij bieden een inclusief en divers evenementenprogramma waarin alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd worden. Bij onze kunstmarkten, exposities, en projecten als het Young Talent Camp, House of Kulture en Breakdance Jam nemen doelgroepen van diverse culturele en etnische achtergronden deel.

Onze twaalf live muziek evenementen zijn qua artiesten programmering zeer divers. Dit wisselt van bijvoorbeeld singer-songwriters en popmuzikanten tot rappers en metal bands, waarin diversiteit en inclusie duidelijk gerepresenteerd worden.

De educatieprogramma’s die wij samen met partners verzorgen zijn voor een breed publiek toegankelijk. Er komen bijvoorbeeld diverse scholen naar The Movement voor workshops, waarbij alle schooltypes en niveaus participeren, ook speciaal onderwijs.

Vanaf 2023 wordt er door Nieuwe Helden Next Level in The Movement gewerkt aan theaterproductie Stille Helden. Regisseur Quensley Coster gaat samen met cultuurmakers in deze productie aan de slag met het thema slavernij. Hieruit komen ook andere eindproducten voort, zoals een documentaire en educatief programma. Waar nodig zal stichting The Movement Culture dit initiatief stimuleren en ondersteunen.

PUBLIEK

De doelgroepen die wij bereiken aan zowel de makers- als bezoekerskant, zijn divers en inclusief. Binnen de urban scene is dit ook gebruikelijk, dit is een zeer divers samengestelde scene. Wij zijn en willen een broedplaats blijven waar iedereen zich veilig en thuis voelt.

In ons activiteitenplan 2025-2028 staat een gedetailleerde uitwerking van onze doelgroepen. Hieruit blijkt dat participanten van alle leeftijden en culturele en etnische achtergronden vertegenwoordigd zijn.

Het gebouw waar de stichting zich bevindt is daarnaast rolstoeltoegankelijk en beschikt over een invalidentoilet. Bij de organisatie van evenementen worden invalidenparkeerplaatsen aangewezen.

PERSONEEL

We dragen zorg voor het implementeren van de Code Culturele Diversiteit, door deze in de eigen organisatie en het veld uit te voeren en elkaar erop aan te spreken. Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een bestuurslid of zzp’er die uit een minderheidsgroep komt. Ons vrijwilligersbestand bestaat uit vrijwilligers in de leeftijd van 18 tot 70 jaar. Wij werken samen met Zero&Sano om mensen met een verslavingsachtergrond vrijwilligerswerk te bieden in The Movement. 

Vrijwilligers die voor The Movement actief zijn, zijn gratis welkom op de culturele evenementen die wij organiseren. Op die manier zorgen we ervoor dat zij naast de binding met de organisatie ook nieuwe kunstdisciplines leren kennen waarin makers van diverse culturele achtergronden participeren.

PARTNERS

De samenwerking met de partners uit het sociale domein zoals Stichting Doen, Nieuw Helden Next Level en Wel.kom versterken ons beleid ten aanzien van diversiteit en inclusie. Deze partners zijn breed actief in de samenleving en bereiken diverse wijken en inwoners met diverse culturele en etnische achtergronden. Mede door samen te werken met deze partners zijn we in staat om deze doelgroepen naar The Movement te halen. Ook hebben deze partners een personeelsbestand waarin diversiteit en inclusie goedd vertegenwoordigd zijn.